Zapasy obowiązkowe  - rezerwy

Przesiębiorcy często mają przekonanie, że rezerwy są obowiązkowe dopiero po roku od rozpoczęcia działalności.

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 16 lutego 2007 r (nowelizacja z dnia 1 stycznia 2015 r.)  ustanawia obowiązek utrzymania zapasów obowiązkowych już w pierwszym miesiącu, kiedy nastąpił przywóz paliw. Nadto wniosek o wpis do rejestru podmiotów utrzymujących zapasy obowiązkowe należy złożyć wraz z załącznikami PRZED pierwszym przywozem paliw. Mnogość załączników wydłuża procedurę oraz czas konieczny na przygotowanie dokumentacji. Zalecamy w tym wypadku korzystanie wyłącznie z usług firmy doradczej, legitymującej się stosownym doświadczeniem, gdyż ryzyko finansowe, jakie klient ponosi przy błędzie w dokumentacji lub niedoszacowaniu wolumenów przywożonych paliw, jest znaczne.

Warto zaznaczyć że konsekwencją nieutrzymywania rezerw w odpowiedniej wysokości będą ogromne kary (4500 zł/m3 brakujących rezerw) sięgające nierzadko kilkudziesięciu milionów złotych (wraz z blokadą rachunków bankowych na ich poczet) oraz możliwość odebrania koncesji OPZ przez prezesa URE wymagają poważnego podejścia do obowiązku, jaki nakłada na nas ustawodawca.

Nasze biuro jest w stanie przygotować Państwu wniosek o wpis do rejestru podmiotów utrzymujących zapasy obowiązkowe.

Najczęściej klienci powierzają nam wybór sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych. W takim wypadku pod uwagę bierzemy następujące czynniki:
- cenę i wygodę klienta,
- wybór podmiotu poprzez analizę rynku i wolnych pojemności we wszystkich liczących się terminalach w Polsce,
- wybór produktu zastępczego, jeżeli zachodzi taka potrzeba (wliczając w to utrzymywanie rezerw w ropie naftowej),
- comiesięczne przygotowywanie dokumentacji i raportowanie

Zajmujemy się również cyklicznym obliczaniem opłaty zapasowej, jaką klienci są zmuszeni ponosić oprócz utrzymywania rezerw.